Rozstrzygnięte zostały konkursy grantowe dotyczące realizacji w 2020 roku zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

Dokonując oceny merytorycznej złożonych ofert, komisja wzięła pod uwagę m.in.
poziom sportowy, określony liczbą zawodników powołanych do kadry
wojewódzkiej lub narodowej, miejscem zajmowanym przez klub w systemie
rozgrywek ligowych oraz w rozgrywkach młodzieżowych, organizowanych przez
polski związek sportowy na dzień złożenia oferty, rodzaj dyscypliny sportu
w kontekście jej znaczenia dla rozwoju i pozycji miasta, zgodnie z poniższą
hierarchią: dyscypliny wiodące: sporty drużynowe: piłka nożna kobiet, piłka
nożna mężczyzn, koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn, siatkówka mężczyzn,
sporty indywidualne: judo, lekkoatletyka, szermierka, żeglarstwo - czytamy
w wyjaśnieniu.

środki na sport.pdf

Dokonując oceny merytorycznej złożonych ofert komisja uznała, że nie jest
możliwe udzielenie dotacji na realizację wszystkich zadań, z uwagi na fakt,
iż kwota wnioskowanych dotacji wynikająca z ofert przekracza wysokość
środków przewidzianych w konkursie łącznie o 1.742.247,82 zł. Z tego też
powodu nie jest również możliwe udzielenie dotacji na realizację rekomendowanych
zadań w wysokości wnioskowanej.