Place zabaw, siłownie pod chmurką, wiaty i chaty grillowe, chaty solne, lokalne miejsca spotkań, festyny, pracownie kamputerowe - tych projektów może zabraknąć w dzielnicach, ponieważ projekt uchwały dotyczący tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego nie przewiduje już tzw. projektów lokalnych. Oburzający jest też fakt, że na konsultacje tak ważnej dla społeczności wielu dzielnic uchwały przeznaczono raptem 5 dni roboczych. Ogłoszone w czwartek konsultacje potrwają bowiem tylko do 7 marca. Zdaniem wielu mieszkańców "to kpina", bo w zasadzie termin konsultacji przesądza o tym, że władze zrobią co chcą, bo mało kto zainteresuje się tematem, a przecież budżet obywatelski dla wielu, zwłaszcza tych najmniejszych dzielnic, był szansą na ich realny rozwój. Jakie jest uzasadnienie? Władze tłumaczą się koniecznością dostosowania przepisów do przyjętej w ubiegłym roku ustawy, która jednakże nie wprowadza przepisów nakazujących podział środków tylko na poziomie ogólnomiejskim. Teraz, by złożyć projekt w ramach budżetu obywatelskiego będzie również potrzeba zebrania 50 podpisów mieszkańców go popierających.

Zmiany na pewno są potrzebne, ale zmiany na lepsze. Tymczasem zaproponowany projekt uchwały stawia w uprzywilejowanej sytuacji najliczniejsze dzielnice, pozbawiając te małe szans na rozwój swoich społeczności. Bo jak np. stodolanie mają rywalizować np. z dzielnicą Maroko-Nowiny? Czy mieszkańcy małych dzielnic są obywatelami gorszej kategorii? Wyjściem z sytuacji mogłoby być wprowadzenie np. zapisu o konieczności realizacji w danym roku minimum jednego projektu w każdej z dzielnic w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Choć samozwańczy reformatorzy najchętniej uzależniliby realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego od procentowego zaangażowania mieszkańców danej dzielnicy w głosowanie. Pomysłów jest wiele, ale nie dano nikomu realnej szansy na dyskusję w tej kwestii, bo termin 5 dni roboczych na przeprowadzenie konsultacji jest po prostu śmieszny i obrazuje, jak obecne władze naszego miasta traktują swoich mieszkańców, zwłaszcza tych społecznie zaangażowanych.

Nie otrzymaliśmy w tej sprawie komentarza z Urzędu Miasta.

Stanowisko za to zajęło Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, którego przewodniczącym został wczoraj Prezydent Piotr Kuczera:
"W dniu 11 stycznia 2018 r. została przyjęta ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Powyższa nowelizacja obejmowała zmiany w art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzając podstawy prawne dotyczące funkcjonowania budżetów obywatelskich. W trakcie prac legislacyjnych na wielu spotkaniach poruszane były przez gminy kwestie szczegółowości unormowań prawnych dot. budżetów obywatelskich; wiele z nich wnioskowało o niewprowadzanie postanowień w zakresie budżetu obywatelskiego, inne proponowały wprowadzenie ogólnych zasad, pozostawiając szczegółowe unormowania radom gmin. Z uwagi na wprowadzone i wypracowane z mieszkańcami w ciągu ostatnich kilku lat budżety obywatelskie „szyte na miarę” lokalnych potrzeb, proponujemy wprowadzenie korekt do postanowień ustawy o samorządzie gminnym, zawartych w art. 5a, które uzyskają następujące brzmienie:
Art. 5a (…)
4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.
5. W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe.
6. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy lub jej części w postaci jednostek pomocniczych, grup jednostek pomocniczych, innych obszarów lub stref tematycznych wydzielonych na potrzeby budżetu obywatelskiego określonych przez radę gminy w uchwale, o której mowa w ust. 7.
7. Rada gminy określa w drodze uchwały zasady i tryb przeprowadzenia budżetu obywatelskiego.
Powyższe zmiany należy również uwzględnić w ustawie o samorządzie powiatowym".

P
rojekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika:
BO_Projekt_uchwaly.pdf

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 28 lutego do 7 marca 2019 r.
Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag odnośnie przedmiotu konsultacji w punkcie konsultacyjnym.
Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 006 i czynny jest w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Rybnika.

Uwagi należy składać osobiście w punkcie konsultacyjnym w dniach i godzinach jego otwarcia. Uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w godzinach otwarcia punktu, natomiast uwagi w formie ustnej do protokołu można składać wyłącznie w godzinach pracy Zespołu ds. Konsultacji, tj. 7 marca 2019 r. (czwartek), w godz. 16.00 – 19.00 (sala 264 Urzędu Miasta Rybnika). Przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.


Czy uważacie, że wprowadzane w naszym mieście zmiany naprawdę mają na względzie "interes mieszkańców" i są "szyte na miarę"?