Na najbliższej sesji Rady Miasta (22.04.) radni mają pochylić się nad uchwałą wyrażającą pozytywne stanowisko odnośnie przekazania darowizny w postaci nieruchomości gruntowej przy ulicy Rudzkiej 13 - budynek "C" wraz z aulą - na rzecz nowo tworzonej uczelni. Dawna filia Uniwersytetu Śląskiego znajdująca się na rybnickim kampusie ma w przyszłości stać się Państwową Wyższą Szkołą Zawodową Medyczną w Rybniku. Czy radni wyrażą zgodę na "podarunek" warty szacunkowo kilkanaście milionów złotych? Nie wszyscy rybniccy rajcy są skłonni tę uchwałę poprzeć, choć samemu projektowi utworzenia w Rybniku wyższej szkoły zawodowej nie są przeciwni.

W uzasadnieniu do projektu uchwały dotyczącego nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 – budynek C wraz z aulą możemy przeczytać:

"17 grudnia 2020 r. został podpisany list intencyjny w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia na terenie kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym. Sygnatariuszami listu są: Marszałek i Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Rybnik, Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Dyrektor tego Związku. Efektem podpisania listu intencyjnego było powołanie grupy roboczej, której zadaniem jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przedstawienia Ministrowi Edukacji i Nauki. Uczelnia ta miałaby mieścić się przy ul. Rudzkiej 13 – budynek C wraz z aulą. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa jednym z dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, jest akt notarialny zawierający zobowiązanie przeniesienia na rzecz tworzonej uczelni własności określonych składników mienia, w szczególności nieruchomości niezbędnych do jej prawidłowego działania, a także dokumentacja dotycząca nieruchomości, w które będzie wyposażona uczelnia (plany z nr działek, wyciąg z KW, stan budynków). W związku z powyższym, konieczne jest wyrażenie zgody przez Radę Miasta na udzielenie przez Prezydenta Miasta promesy przekazania własności nieruchomości na potrzeby planowanej uczelni wyższej. Promesa wejdzie w życie pod warunkiem utworzenia, w drodze rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Medycznej w Rybniku".

Czego dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Edukacji i Nauki?

- W Ministerstwie Edukacji i Nauki nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku. Należy wyjaśnić, że w grudniu 2020 r. przedstawiciele Samorządu Województwa Śląskiego wystąpili do MEiN z inicjatywą utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku. MEiN poinformował przedstawicieli Samorządu Województwa Śląskiego, że w przypadku podjęcia inicjatywy dotyczącej powołania nowej uczelni publicznej, niezbędne jest wypełnienie wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce warunków. Wskazano, że utworzenie nowej publicznej uczelni zawodowej następuje w drodze rozporządzenia Ministra, a jego wydanie musi być powiązane ze spełnieniem wymagań i czynności proceduralnych, do których należy sporządzenie i złożenie wniosku o utworzenie uczelni, a także wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, wskazującego na wypełnienie warunków w zakresie programu studiów, kadry dydaktycznej, infrastruktury. Taki wniosek wraz z niezbędną dokumentacją dotychczas nie wpłynął. Zgodnie z art. 35 ustawy w rozporządzeniu tworzącym uczelnię określa się jej nazwę, siedzibę i składniki mienia, w które będzie wyposażona uczelnia. Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać uczelniom nieruchomości na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Podstawowym zadaniem uczelni zawodowej jest prowadzenie działalności dydaktycznej – uczelnia zawodowa prowadzi studia wyłącznie o profilu praktycznym - przekazała nam Anna Ostrowska Rzecznik Prasowy MEiN.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce publiczną uczelnię zawodową likwiduje Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w drodze rozporządzenia, zaś w przypadku likwidacji uczelni jej mienie, po spłaceniu zobowiązań, staje się mieniem Skarbu Państwa albo mieniem jednostki samorządu terytorialnego - odpowiednio do źródła pochodzenia tego mienia. Innymi słowy budynek, w przypadku likwidacji uczelni, wróci do gminy.

Sama inicjatywa przywrócenia kampusowi jego akademickiego charakteru jest z pewnością cenna. To, co po raz kolejny zawodzi - to komunikacja. Przekazanie w drodze darowizny nieruchomości wartej szacunkowo kilkanaście milionów złotych budzi bowiem kontrowersje - nawet jeśli są nieuzasadnione. W takich przypadkach "dobrą praktyką" powinno być właściwe komunikowanie takich decyzji mieszkańcom i radnym.

Co tymczasem odpowiada magistrat?

-
"Organem prowadzącym" szkołę będzie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Żeby utworzyć statut szkoły wyższej to taka szkoła musi dysponować własnym lokalem, stąd wynika to przekazanie. Utworzenie tej uczelni bezie zgodne z prawem, jeżeli za takie uznajemy decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki - wyjaśnia lakonicznie Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta Rybnika.