Rada Miasta Rybnika wystosowała apel do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie rekompensat dla samorządów. Radni chcą, by rząd podjął kompleksowe działania, które wynagrodziłyby samorządom znaczne ubytki dochodów, wynikające m.in. z obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.

O wpisanie projektu uchwały do porządku obrad wnioskował Przewodniczący Rady Miasta Rybnika, Wojciech Kiljańczyk. Decyzja o wystosowaniu apelu do premiera zapadła podczas środowego posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju:
- Konstytucja RP stanowi, że jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych do odpowiednio przypadających im zadań, a zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego
 następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Na drodze zmian podatkowych, jednostki samorządu terytorialnego muszą się zmierzyć z trudną sytuacją finansową. Wynika to z faktu zmniejszenia strumienia środków finansowych, przeznaczonych na zadania realizowane przez samorządy w Polsce. Jednocześnie nie zapewniono rekompensat tych strat dla polskich miast, w tym dla Rybnika – odczytał pismo Wojciech Kiljańczyk.

Jak argumentowano, trudna sytuacja finansowa smorządów wynika ze zmniejszenia środków na zadania zlecone, przy jednoczesnym braku zapewnienia rekompensat. Potwierdzają to raporty Związku Miast Polskich i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przez zmianę ustawy o podatku dochodowym Miasto Rybnik straciło 27,9 mln zł. Problemy finansowe powodują m.in. ograniczenia w zatrudnieniu pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych, brak pieniędzy na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, cięcia w kulturze, sporcie dzieci i młodzieży. Rozwiązania osłonowe pozwolą samorządom na niezakłócone wykonywanie zadań publicznych - zaznaczono w apelu.