W związku z epidemią koronawirusa wprowadzono dłuższe terminy wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), w terminie do 31 marca każdego roku należy wnosić opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, z góry za cały rok. Taki sam termin do wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewiduje również tzw. ustawa uwłaszczeniowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 139).

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającą ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
przesunięto do dnia 30 czerwca 2020 r. termin uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 oraz termin uiszczenia opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, za rok 2020.