| Źródło: Urząd Miasta Rybnika, zdj. własne

Skomentuj jako pierwszy!

Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ważne informacje!

13 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2024. Będzie ona prowadzona w formie elektronicznej.

I etap - wybór oddziałów i szkół od 13 maja

Kandydat zgłasza się do systemu http://slaskie.edu.com.pl i wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy dla kandydata, a ostatni z listy, jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.
Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:

  • Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.
  • Druga szkoła, to szkoła racjonalna.
  • Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z powiatu wodzisławskiego itd.

Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą. Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.

Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a oddziały poniżej nie są brane pod uwagę.

 

II etap - składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru do dnia 17 czerwca (do godz. 15.00)

Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru – czyli tam gdzie wskazano pierwszy oddział na liście preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

 

IIa ETAP - składanie podań do klas dwujęzycznych, mundurowych i sportowych do dnia 29 maja (do godz. 15.00)

Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny, przygotowania wojskowego, sportowy, mistrzostwa sportowego, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 29 maja i zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej we wskazanym przez szkołę terminie.

 

III ETAP - Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca do 5 lipca (do godz. 15.00)

Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia zgodnie z wpisami na świadectwie. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.

 

IV ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 lipca

 

V ETAP - potwierdzanie woli podjęcia nauki od 12 do 18 lipca (do godz. 15.00)

Potwierdzenie woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

19 lipca nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.

Od 22 do 25 lipca będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. 

Publikacja:

Magdalena Palowska-Trzebuniak


Więcej od - Magdalena Palowska-Trzebuniak

Napisz komentarz

Komentujesz jako: Gość Facebook Zaloguj
Jak chcesz się przedstawić?
 
Zamknij [X]