Eksperymentowanie z narkotykami przez dzieci i młodzież i uzależnienie od narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych (także dorosłych) nie jest problemem nowym, a jednak umiejętności diagnozy problemu, radzenia sobie z nim, szukania specjalistycznej pomocy ciągle "kuleją" - tak u samej młodzieży, jak i u rodziców czy nauczycieli. Kampania edukacyjno-informacyjna "Druga strona zażywania" Fundacji Rybnickiej skierowana jest do rybnickich szkół, do rodziców uczniów, a także do młodzieży. Jej celem jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. W ramach kampanii odbędzie się wiele różnorakich działań skierowanych do wszystkich ww. grup odbiorców, ponieważ problem narkotykowy jest skomplikowanym i wielowymiarowym zjawiskiem. Kampania została dofinansowana przez Miasto Rybnik. Pierwszym elementem kampanii jest badanie dotyczące naszej wiedzy m.in. odnośnie rodzajów substancji psychoaktywnych, sposobów rozpoznawania czy ktoś je zażywa, sposobów przeciwdziałania uzależnieniu, możliwości uzyskania pomocy, skutków zażywania substancji psychoaktywnych. Test jest anonimowy i posłuży przygotowaniu kolejnych elementów kampanii i ocenie jej efektywności. Będzie aktywny do 20 czerwca do godz. 23:00. Maksymalna próba badawcza: 100 osób.

Realizacja kampanii "Druga strona zażywania ma na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożenia związanego z zażywaniem narkotyków i "dopalaczy", ich rodzice i nauczyciele z kolei mają w wyniku realizacji kampanii poznać najważniejsze czynniki chroniące młodych ludzi przed uzależnieniem i czynniki eliminujące zagrożenia, mają też dowiedzieć się jak rozpoznać symptomy uzależnienia u swoich dzieci, dowiedzieć się jakie mogą być skutki uzależnienia i motywacje młodych ludzi, które powodują, że sięgają oni po narkotyki czy "dopalacze". W ramach kampanii będzie możliwość wypożyczenia narkogogli zainteresowanym szkołom.


KAMPANIA DOFINANSOWANA PRZEZ: